Slovo života – prosinec 2017

„Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova“ (Lk 1,38)

Mladá dívka v nazaretském domě v Palestině, anonymní periferii mocné římské říše, dostane nečekanou a šokující návštěvu: Boží posel jí přináší pozvání a očekává její odpověď.
„Buď zdráva, milostiplná!“ říká jí anděl, když ji zdraví. Pak jí odhalí velkou Boží lásku k ní a požádá ji, aby spolupracovala na naplnění Božího záměru s lidstvem.
Panna Maria přijímá s údivem a radostí dar tohoto osobního setkání s Pánem a zcela se odevzdává tomuto jeho zatím neznámému plánu, protože plně důvěřuje Boží lásce.
Svou odpovědí, vyslovenou s naprostou velkodušností, Panna Maria naplno vstupuje do služby Bohu a lidem. Svým zářným příkladem tak všem ukazuje, jak je možné přijmout Boží vůli.

„Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“
Když Chiara Lubichová meditovala o tomto úryvku z evangelia, napsala: „Aby završil svůj záměr, Bůh potřebuje pouze lidi, kteří se mu odevzdají s pokorou a ochotou sloužit. Panna Maria – opravdová představitelka lidstva, jehož osud na sebe bere – tímto postojem dává Bohu prostor pro jeho tvůrčí činnost. Avšak jelikož „služebník Páně“ byl nejen výraz pokory, ale i čestný titul dávaný velkým postavám dějin spásy, jako byl Abraham, Mojžíš, David a proroci, Panna Maria těmito slovy potvrzuje svoji velikost.“

„Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“
Také my můžeme objevit Boží přítomnost ve svém životě a naslouchat „slovu“, které nám říká, aby nás tady a teď pozval k vložení kamínku do mozaiky jeho láskyplného plánu. Naše křehkost a pocit nedostatečnosti by nás mohly zablokovat. Proto se musíme řídit slovem anděla: „U Boha není nic nemožného“ a důvěřovat Boží moci víc než svým vlastním silám.
Tato zkušenost nás osvobozuje od různých vlivů i od pocitu, že si vystačíme sami, aktivuje naši vnitřní energii a zdroje, o kterých jsme ani nevěděli, a nakonec nám umožňuje milovat.
Jeden manželský pár vypráví: „Od začátku našeho manželství jsme otevřeli svůj dům rodinám dětí, které byly hospitalizovány v nemocnicích našeho města. Naším domem prošlo přes sto rodin a my jsme se vždy snažili vytvořit pro ně rodinné prostředí. Prozřetelnost nám často pomáhala zvládat toto přijetí i ekonomicky, ale musela tomu předcházet naše připravenost. Nedávno jsme dostali určitou sumu peněz a řekli jsme si, že ji dáme stranou, protože jsme si byli jisti, že někomu poslouží. A opravdu – krátce poté jsme obdrželi žádost o pomoc. Je to hra lásky s Bohem a my pro ni musíme být k dispozici.“

„Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“
Abychom žili tuto větu z evangelia, může nám pomoci Chiařina pobídka, abychom přijímali Boží slovo jako Panna Maria: „… dát se plně k dispozici, vědět, že to nejsou lidská slova. Boží slovo obsahuje Kristovu přítomnost. Přijmi tedy do sebe Krista v jeho slově. A buď aktivně připraven toto slovo žít, v každém okamžiku. Když to uděláš, svět opět uvidí Krista, jak chodí po ulicích našich moderních měst, Krista v tobě, oblečeného jako ostatní, který pracuje v kanceláři, ve škole, v nejrůznějších prostředích, uprostřed všech.“
V tomto období přípravy na Vánoce se i my snažme, jako Panna Maria, vyhradit si čas k osobnímu setkání s Pánem, třeba tím, že budeme více číst evangelium.
Snažme se rozpoznat jeho hlas v našem svědomí, které je osvícené Slovem a citlivé k potřebám bližních, které potkáváme.
Ptejme se: jakým způsobem můžu být dnes Ježíšovou přítomností, abych tam, kde žiji, přispěl k tomu, aby se lidské společenství stalo rodinou?
„Jsem služebnice Páně“ – tato naše odpověď umožní Bohu zasévat okolo nás pokoj a probouzet radost v našem srdci.

                                                                                                                                Letizia Magri