Slovo života – květen 2018

„Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost“ (Gal 5, 22-23)

Apoštol Pavel píše křesťanům z Galacie, kteří od něj přijali zvěst evangelia. Nyní je však kárá za to, že nepochopili smysl křesťanské svobody.
Pro izraelský lid byla svoboda Božím darem. Hospodin tento národ osvobodil z egyptského otroctví, přivedl ho do nové země a uzavřel s ním smlouvu vzájemné věrnosti.
Podobně Pavel důrazně říká, že křesťanská svoboda je Ježíšův dar.
Ježíš nám totiž dává možnost stát se v něm a jako on dětmi Boha, který je Láska. I my, když napodobujeme Otce tak, jak nás to naučil a svým životem ukázal Ježíš, se můžeme naučit stejnému postoji milosrdenství ke všem a dát se do služeb druhých.
Podle Pavla je tento zdánlivý paradox „svobody sloužit“ možný díky daru Ducha, který dal Ježíš lidstvu svou smrtí na kříži.
Je to totiž Duch, kdo nám dává sílu vyjít z vězení našeho egoismu – zatíženého rozdělením, nespravedlností, zradou, násilím – a vede nás k opravdové svobodě.

„Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost.“

Křesťanská svoboda je nejen dar, ale i závazek. Především závazek přijímat Ducha svatého ve svém srdci, dávat mu prostor a rozpoznávat jeho hlas ve svém nitru.
Chiara Lubichová napsala: „Musíme si především stále více uvědomovat, že je v nás přítomen Duch svatý: ve svém nitru chováme nesmírný poklad, ale dostatečně si to neuvědomujeme. (…) Pak, abychom jeho hlas mohli slyšet a následovat, musíme říkat ne (…) pokušením, čili ihned odmítat to, co k nim svádí; a říkat ano úkolům, které nám Bůh svěřil; ano lásce ke všem bližním; ano zkouškám a obtížím, které potkáváme… Budeme-li takto jednat, Duch svatý nás povede a dá našemu křesťanskému životu onu chuť, sílu, nadšení a světlo, které nemůže nemít, je-li autentický. Tehdy si i ti, kteří jsou okolo nás, všimnou, že jsme nejen děti naší lidské rodiny, ale i děti Boží.“

Duch svatý nás totiž vede k tomu, abychom odsunuli sami sebe z centra svých starostí a mohli přijímat, naslouchat, sdílet hmotná i duchovní dobra, odpouštět nebo se starat o nejrůznější lidi v rozličných situacích, které denně prožíváme.
Tento postoj nám umožní zakusit typické ovoce Ducha: růst našeho vlastního lidství k opravdové svobodě. Tento postoj v nás probudí a posílí schopnosti a zdroje, které by navždy zůstaly pohřbené a nepoznané, pokud bychom žili uzavření do sebe.
Každý náš skutek je tedy příležitostí, kterou si nesmíme nechat ujít, abychom řekli ne otroctví egoismu a abychom přitakali svobodě lásky.

„Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost.“

Kdo v srdci přijímá působení Ducha, přispívá též k budování pozitivních lidských vztahů, a to skrze všechny své každodenní činnosti v rodině i ve společnosti.
Podnikatel, manžel a otec Carlo Colombino má firmu v severní Itálii.
Ze šedesáti zaměstnanců je zhruba čtvrtina cizinců a někteří z nich prošli dramatickými zážitky. Novináři, který s ním dělal rozhovor, vyprávěl: „I pracovní místo může a musí podporovat integraci. Zabývám se těžbou a recyklací stavebního materiálu, mám zodpovědnost vůči životnímu prostředí, vůči krajině, kde žiji. Před několika lety nás silně zasáhla krize: zachránit firmu nebo lidi? S několika zaměstnanci jsme museli začít řešit jejich situaci, hovořili jsme s nimi, hledali méně bolestivá řešení, ale bylo to dramatické, v noci jsem nespal. Tuto práci můžu dělat více či méně dobře; snažím se ji dělat co nejlépe. Věřím v nakažlivost pozitivních myšlenek. Firma, která myslí jen na obrat, na čísla, má malou budoucnost: ve středu všech aktivit je člověk. Jsem věřící a jsem přesvědčen, že spojení podnikání a solidarity není utopie.“
Nastartujme tedy s odvahou naše osobní povolání ke svobodě v tom prostředí, kde žijeme a pracujeme.
Umožníme tak Duchu svatému, aby zasáhl a obnovil i život mnoha dalších lidí okolo nás a aby přivedl dějiny k horizontům „radosti, pokoje, shovívavosti a vlídnosti…“.
                                                                                                                    Letizia Magri