Slovo života – říjen 2017

„Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš“ (Flp 2,5)

Apoštol Pavel během svého pobytu ve vězení, kam se dostal kvůli svému hlásání, píše dopis křesťanské komunitě do Filip. Právě on tam přinesl evangelium jako první. Mnozí uvěřili a zapojili se velkodušně do nového života a svědčili o křesťanské lásce i po Pavlově odjezdu. Tyto zprávy mu dělají velikou radost, proto je tento dopis Filipanům plný srdečnosti.
Svatý Pavel Filipany povzbuzuje, aby pokračovali na této cestě a aby stále rostli jako jednotlivci i jako komunita. Připomíná jim proto vzor, od kterého se mají učit evangelijnímu životnímu stylu:

„Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš.“

Jaké je ono „smýšlení“? Jak lze poznat hluboká Ježíšova přání, abychom ho mohli napodobovat?
Pavel to pochopil: Kristus Ježíš, Boží Syn, se sám sebe zřekl a sestoupil mezi nás. Stal se člověkem, zcela ve službě Otce, aby nám umožnil stát se Božími dětmi.(1)
Uskutečnil své poslání tím, jak prožil celý svůj život – neustále se snižoval ke každému, aby se setkal i s tím nejmenším, nejslabším, nejistým, aby ho opět zvedl a dal mu pocítit, že je konečně milován a že je spasen, ať již šlo o malomocného, o vdovu, cizince nebo hříšníka.

„Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš.“

Abychom v sobě poznali a rozvíjeli Ježíšovo smýšlení, poznejme nejprve v sobě přítomnost jeho lásky a sílu jeho odpuštění. Pak se podívejme na něj a osvojme si jeho způsob života, který nás pobízí k tomu, abychom otevřeli srdce, mysl i náruč, a tak mohli přijímat každého takového, jaký je. Vyvarujme se každého odsuzování druhých a nechme se obohacovat tím pozitivním, které je v tom, koho potkáme, i když jsou tato pozitiva skrytá pod nánosem bídy a chyb, takže by se nám mohlo zdát, že hledáním v tomto nánosu „ztrácíme čas“.
Nejsilnější Ježíšovou charakteristikou, kterou si můžeme osvojit, je nezištná láska, vůle dát se k dispozici druhým s našimi většími či menšími schopnostmi, abychom odvážně a konkrétně budovali pozitivní vztahy v každém prostředí, v němž se nacházíme. Znamená to také umět čelit těžkostem, nepochopení i rozdílům, a to v duchu mírnosti a s přesvědčením, že najdeme cestu dialogu a svornosti.

„Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš.“

Chiara Lubichová, která se celý život řídila evangeliem a zakoušela jeho sílu, napsala: „Následovat Ježíše znamená pochopit, že náš křesťanský život má smysl tehdy, když žijeme pro druhé, když vnímáme svůj život jako službu bratřím. Pokud ho celý založíme na tomto základě, uskutečníme to, co Ježíšovi leží nejvíc na srdci. Budeme žít jádro evangelia. A budeme opravdu blahoslavení.“

                                                                                                                                        Letizia Magri